کایروپراکتیک در تهران

خدمات ویژه

Manual Therapy

Chiropractic

خزش نخاعی

آسیب های ورزشی

گردن یا پشت درد

Saeed Danesh

به کلینیک دانش کایروپراکتیک خوش آمدید.

دکتر سعید دانش

وقتی در جستجوی بهترین کلینیک کایروپراکتیک در تهران هستید خیلی مهم است پزشکی را پیدا کنید که بتوانید به او اعتماد کنید. دکتر دانش و پرسنل ایشان وقت خود را در محیطی گرم و با کمال مهربانی و دلسوزی وقف بیماران شان کرده اند تا بتوانند بهترین درمان را مطابق با علم روز برای بیمارانشان فراهم سازند. تمام تمرکز این کلینیک بر مبنای این است که شما بتوانید هرچه زودتر به فعالیتهای روزمره خود برگردید و از رندگی دوباره لذت ببرید.

1
2
3
4
5
6
7
Chiropractic
1

Shoulder Injuries:

 • Rotator Cuff
 • Shoulder Impingement
 • Shoulder Sprain/Strain
2

Head Injuries:

 • Headaches and Migraines
 • TMJ
3

Elbow Injuries:

 • Tennis Elbow
 • Golfer’s Elbow
 • Elbow Sprain/Strain
4

Wrist Injuries:

 • Carpal Tunnel Syndrome
 • Wrist Sprain/Strain
5

Knee Injuries:

 • Runner’s Knee
 • Patellar Tendonitis
 • Knee Sprain/Strain
6

Foot & Ankle Injuries:

 • Plantar Fasciitis
 • Achilles Tendonitis
 • Ankle Sprain/Strain
7

Hip Injuries:

 • IT Band Syndrome
 • Hip Contracture
 • Hip Sprain/Strain